Uvodnicar za ITeO 2021

Prof. dr Milena Vujošević Janičić

 

Milena Vujošević Janičić je vanredni profesor na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je i diplomirala, magistrirala i doktorirala u oblasti računarstva. Glavna oblast njenog naučno-istraživačkog rada su automatska analiza i verifikacija softvera, semantika programskih jezika i kompilacija programskih jezika. Učestvovala je u više nacionalnih i među- narodnih naučnih projekata. Autor je dve knjige i više od 30 naučnih radova. Učestvovala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Autor je nekoliko alata za verifikaciju softvera i automatsku evaluaciju studentskih programa u elektronskom obrazovanju. Kao stručni konsultant je sarađivala sa naučno-istraživačkim institutom RT-RK, a trenutno sarađuje sa kompanijama Syrmia i Oracle.

Više podataka na URL: http://www.matf.bg.ac.rs/~milena

Srpski