Uputstvo za autore

NASLOV RADA

(U NAJVIŠE DVA REDA)

TITLE OF PAPER

(TWO LINES AT THE MOST)

 

 

Apstrakt: Svaki rad mora da sadrži apstrakt. U apstraktu treba ukratko izložiti osnovnu ideju i postignute rezultate. Rad napisati po ugledu na tekst iz ovog uputstva. Apstrakt može da sadrži do 150 reči.

Ključne riječi: Navesti Do četiri ključne reči odvojene zapetama (na primer: baza podataka, e-Learning, )

Abstract: Every paper must contain the abstract.

Key Words: Maximum of four, key words or phrases, separated by commas.

 

1. UVOD

 

Rad treba da ima jasno dat uvod, postavku problema, način njegovog rešavanja, rezultate, zaključak i korištenu literaturu na ne više od 6 strana B5 formata (16,8 x 24,0cm). Rad se dostavlja Programskom odboru Skupa u elektronskom obliku u PDF i DOC formatu i ograničen je na šest strana uključujući i slike, tabele, reference. Na stranicama rada margine moraju biti: gornja i donja 2,5cm, leva i desna 2cm. Stranice nije potrebno numerisati. Naslov rada treba da se nalazi na sredini prve stranice pomeren dva proreda veličine 10pt ispod gornje margine. Nakon naslova ostaviti dvije prazne linije veličine 10pt.

 

2. PODNASLOV (na primer UVOD)

 

Na dnu prve stranice (Times New Roman, veličina 12pt) navesti autore u posebnim redovim. Ostatak teksta mora biti pisan fontom Times New Roman i veličinom 10pt, kako je to prikazano u ovom primeru. Koristiti poravnanje teksta „justified“, osim kod navođenja referenci gde treba koristiti levo poravnanje. Apstrakt i ključne reči napisati kurzivom (italic). Prilikom ispisa određenih celina rada: uvod, podnaslovi i zaključak koristiti numeraciju, osim za deo reference, koristiti velika bold slova. Pre svakog pasusa treba da se nalazi jedan prazan red veličine 10pt, a na početku pasusa ne treba uvlačiti tekst.


Ime i prezime drugog autora, Naziv organizacije, e-mail

Ime i prezime drugog autora, Naziv organizacije, e-mail

 

3. PODNASLOV (na primer ZAKLJUČAK)

 

Iznad tabele treba da stoji natpis, npr. „Tabela 1. Pregled rezultata“. Ispod slike treba da stoji broj slike i legenda, npr. „Slika 3. Ciklusi akademskih studija“. Sve slike treba da budu monohromatske rezolucije 600dpi. Koristiti opciju „insert picture from file“.

 

Slika 3. Ciklusi akademskih studija

 

Pored formula, treba navesti redni broj formule u zagradi (1), poravnat sa desne strane.

 

Pozivanje na druge radove se vrši navođenjem rednog broja reference u uglastim zagradama. Na primer, u [2] je prikazana... Reference se navode na kraju, po redosledu pojavljivanja, kao što je to prikazano na primeru.

 

REFERENCE

 

[1] The Bologna Declaration on the European space for higher education, Bologna 1998

[2] Radić, G. „Studije računarstva U evropskom prostoru Visokog obrazovanja“, Banja Luka, 2008

...........

[4] Computing Curricula 2005, The Overview Report, ACM, IEEE, 2006


DODATAK UPUTSTVU

 

Kako rad treba da ima jasno definisane margine i veličinu stranice, u nastavku je objašnjeno kako da izvršite podešavanja za traženi format dokumenta.

 

Untitled-1.jpg

 

Nakon pokretanja Microsoft Office Word-a 2007 kliknite lijevim tasterom miša na traku Page Layout a zatim na malu strelicu u dijelu Page Setup kako je obilježeno na Slici 1.

prilog uputstvu.jpg

Sada je otvoren prozor Page Setup (Slika 2.) u kome podešavamo margine na vrijednosti tražene u uputstvu a zatim pod stavkom Multiple pages iz padajućeg menija izaberemo opciju Mirror margins.

Kada podesite margine lijevim tasterom miša pritisnite karticu Paper. Pod stavkom Paper size u polje Width upišite dužinu stranice 16,8cm a u polje Height visinu 24,0cm i zatim pritisnite dugme OK.

 

 

 

Isto podešavanje u Microsoft Office Word 2003 aplikaciji se nalazi na File -> Page Setup.

Srpski