ITEO 2019 Agenda

ITEO Agenda

Datum: 6.12.2019.

Predsjedništvo                         Radno predsjedništvo:

Prof. emeritus Dušan Starčević                                  Prof. dr Nedim Smailović

Prof. dr Gordana Radić                                                 Prof. dr Milan Marković

Prof. dr Branko Latinović                                             Prof. dr Goran Đukanović

Prof. dr Željko Stanković

Prof. dr Dragutin Jovanović

VRIJEME:

DOGAĐAJ :

10.00 -- 11.00

PRIJAVE UČESNIKA

11.00 – 11.15

POZDRAVNO OBRAĆANJE REKTORA I SVEČANO OTVARANJE

11.15 – 12.00

UVODNO PREDAVANJE - PROF. DR DUŠAN STARČEVIĆ FON

12.00 – 12.30

PREDSTAVLJANJE ČASOPISA JITA

12.30 -- 13.30

KOKTEL DOBRODOŠLICE

13.30 -- 14.00

ASPEKTI BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA INDUSTRIJSKIH SISTEMA UPRAVLJANJA – PROF. DR MILAN MARKOVIĆ

14.00 – 14.30

FINANSIJSKE PERFORMANSE: PERSPEKTIVA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM – TEORIJSKA RAZMATRANJA -DRAGANA ROŠULJ, VITOMIR MILADINOVIĆ, DRAGUTIN JOVANOVIĆ

14.30 - 15.00

INFORMATICKO DOBA METODE PSIHOLOSKE MANIPULACIJE U SAJBER PROSTORU I MULTI KRITERIJUMSKA ANALIZA METODA ZA PREVENCIJU - ZORAN RIBARIĆ 

15.00 – 15.30

O IZGRADNJI SIGURNIH PROTOKOLA ZA RAZMJENU KLJUČEVA PREKO NESIGURNIH KANALA - B.DAMJANOVIĆ, B.LATINOVIĆ, Đ.MIKIĆ I N.NOVAKOVIĆ

15.30 - 16.00

DIGITALNI POTPISI KAO NAČIN ZAŠTITE KOMUNIKACIJA

PUTEM NESIGURNIH KANALA - IZET KARABEG, BORIS DAMJANOVIĆ

16.00 – 16.30

FORENZIČKA ANALIZA MOBILNIH UREĐAJA - DR. SC. MAHIR ZAJMOVIĆ

16.30 – 17.00

PRINTER SELECTION AND SOFTWARE SUPPORT FOR 3D PRINTING AND 3D BIOPRINTONG - IGOR GRUJIĆ, BRANKO LATINOVIĆ, SINIŠA TOMIĆ

17.00 – 17.30

DIGITAL TRANSFORMATION – CHATBOT ERA KRUNOSLAV RIS

18.00 – 18.30

ZAŠTITA DNS SERVISA - IVO DŽAKULA

18.30 – 19.00

NEKE MOGUĆNOSTI RAČUNARSKE LINGVISTIKE NA PRIMJERU ANALIZE JEDNOG KNJIŽEVNIH DJELA NA RAZNIM JEZICIMA

PROF. DR. NEDIM SMAILOVIĆ

 

ITeO 2011

Izvještaj o održanom III Međunarodnom naučnom skupu ITeO 2011

Programski odbor

Na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjoj Luci, realizovan je, 7. i 8. oktobra 2011. godine, treći Naučno-stručni skup, pod nazivom: Informacione tehnologije za e-obrazovanje, pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske a pod medijskim pokroviteljstvom ATV-a Banja Luka i Nezavisnih novina. Skupu se obratio pomoćnik ministra nauka i tehnologije Vinko Bogdan koji je i otvorio Skup. Na skupu su izložili naučno-stručne radove eminentni autori iz zemlje i inostranstva. Svi radovi su publikovani u Zborniku radova IteO.

Ukupno je saopšteno 25 radova, dva rada po pozivu i 23 u okviru plenarnih sesija. Radovima na III međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO pokriveno je većina predloženih tematskih oblasti, od osnovnog obrazovanja, preko softvera za e-učenje, do savremenih robotskih platformi. U oblasti istraživačkog rada prikazane su mogućnosti IT koje olakšavaju uključivanje istraživača i studenata uključivanje u naučno-istraživački rad.

Napredak Internet tehnologije i napori istraživača da formiraju razuličite repozitorije podataka omogućuju istraživačima i studentima slobodan pristup proverenim i klasifikovanim informacijama.

Programski odbor

Posebno treba istaknuti radove koji su se odnosili na unapređenje obrazovnog procesa sa aspekta tehnologije pripreme materijala za kurseve, distribucije tih materijala kao i njihovo korišćenje. Ove godine pažnja je bila posvećena repozitoriju edukativnih objekata i različitih softvera za e-nastavu u različitim oblastima.

Predstavljeni su i radovi koji podržavaju pristupačnost Internetu osobama sa posebnim potrebama, poremećajem razlikovanja boja. Svim učesnicima Skupa uručeni su sertifikati o učešću u radu Naučno-stručnog skupa ITeO 2011. I ove godine Konferenciju su putem APEIRON TV kanala (Video on Demand) mogli pratiti svi zainteresovani putem Interneta (www.apeiron-uni.tv).

Drugog dana skupa održana je studentska debata na teme:

  • Uloga društvenih mreža za razmenu informacija
  • Savremeni obrazovni procesi oslonjeni na web tehnologije i multimedijalne baze podataka
  • Tehnike i tehnologije izrade web sajta u funkciji e-učenja

Osnovna funkcija okruglog stola je bila iznošenje različitih mišljenja studenata o ulozi društvenih mreža za razmenu informacija kako u društvenom tako i u poslovnom okruženju. Takođe, učesnici debate su razmenili iskustva o efektima postojećih sistema za obrazovanje na daljinu, odnosno o osposobljenosti polaznika da samostalno kreiraju i prezentuju na Internetu svoje sadržaje. Na kraju, organizatori skupa sa zadovoljstvom konstatuju da se misija ITeO-a uspešno ostvaruje.

 

Banja Luka, 25. oktobar 2011. godine Programski i organizacioni odbor

Srpski